תנאי שימוש

הסכם שימוש בשירות המקוון של טיפול-לי.

אתר האינטרנט המקוון של טיפול-לי , לרבות אפליקציית טיפול-לי (להלן: "השירותים המקוונים") – נועדו למתן שירותים מקוונים וריכוז מידע אישי, אדמיניסטרטיבי.

 

באשרי תנאי שימוש אלה אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי

1. אני מבקש/ת להצטרף לשירות המקוון של טיפול-לי המציע זימון תור בתחומים פרא-רפואיים ובכללם קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, טיפול ריגשי.

2. ידוע לי כי שימוש בשירות כולל אזור משתמש אישי בו ניתן לעקוב אחר טיפולים שבוצעו, קבלת ממטפל/ת ו/או מטיפול-לי, הודעות על ביטול תור, התראה על מועד התור ועוד.

3. ידוע לי כי המידע שהזנתי במערכת משמש את טיפול-לי וצוות טיפול-לי בלבד ולא מועבר לגורם אחר/ שלישי.

4. בהזמנת שירות זה אני מצהיר/ה כי קיימת הסכמה הורית משותפת לקבלת השירות מטעם טיפול-לי / הנני גרוש/ה בן/בת זוגתי לשעבר הינם אפוטרופוסים של הילד וחתמו על אישור קבלת טיפול מטעם טיפול-לי אשר נשלח לפקס 077-318-2796 או למייל tipuliadhabait@gmail.com .

5. ידוע לי, כי על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, כל אחד מהוריו של הקטין מהווה אפוטרופוס חוקי על ילדיו ורשאי לקבל את מלוא המידע הרפואי אודותיו, אלא אם ניתן צו שיפוטי השולל את אפוטרופוסותו

6. אני מתחייב/ת להודיע ל'טיפול-לי' אודות מתן צו השולל אפוטרופסות, אם וככל שיינתן, ואני פוטר/ת בזאת את 'טיפול-לי' מכל אחריות ו/או חבות בגין העברת המידע להורה שנשללה אפוטרופוסותו, באם לא אמסור את ההודעה כאמור.

7. ידוע לי, כי המידע הרפואי המוצג אודות ילדי הקטינים אתר 'טיפול-לי' ו/או באפליקציה הינו חלקי ולא מלא ואף אינו כולל את האבחון הפורמאלי במידה וקיים.

8. ידוע לי, כי על מנת לקבל את מלוא הרשומה הרפואית אודות ילדיי הקטינים, בכפוף לכל דין, עלי לפנות לארגון טיפול-לי לקבלת הרשומה הרפואית.

9. ידוע לי ומוסכם עלי, כי לצורך קבלת חלק מהשירותים המקוונים אני רשאי/ת למסור את כתובת הדואר האלקטרוני ואת מספר הטלפון הנייד שלי בשירות המקוון של טיפול-לי, וכי 'טיפול-לי' רשאי לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני ולמספר הטלפון הנייד שמסרתי כל הודעה מטעם המטפל/ת ו/או תזכורת ו/או מידע על פרסום.

10. ידוע לי שהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מכילות מידע רפואי אישי, סודי ורגיש, המוגן על-פי חוק, וכי לפיכך הגישה למידע מתבצעת באמצעות הזנת מספר תעודת זהות וסיסמה אישית בתקשורת מאובטחת ומוצפנת. הנני מתחייבת לשמירה על סיסמה בשל רגישות המידע שהזנתי באתר.

11. ידוע לי ומוסכם עלי, כי האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הסיסמא האישית לשירותים המקוונים ולכתובת הדואר האלקטרוני שלי ועל הגישה לטלפון הנייד שלי חלה עלי, ואני פוטר/ת את 'טיפול-לי' מכל חבות ו/או אחריות בגין חשיפת הסיסמא ו/או גישה בלתי מורשית למאן דהוא מלבדי.

12. ידוע לי, כי חשיפת הסיסמה האישית שלי - בין אם בכוונה ובין אם עקב אובדן ו/או גניבה - עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש אודותיי למשתמשים לא מורשים.

13. ידוע לי שבתום כל שימוש בשירותים המקוונים מוטלת עלי האחריות הבלעדית להסיר את המידע ו/או את נתוני הזיהוי ו/או כל נתון אחר שעלולים לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינם מורשים לכך, ואני פוטר/ת את 'טיפול-לי' מכל אחריות ו/או חבות בגין כך

14. ידוע לי, כי בעת הכניסה לשירותים המקוונים נדרשת תשומת לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על-גבי המסך באתר טיפול-לי ו/או באפליקציה עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת אותה פלטפורמה בעת הכניסה אליה והעיון במידע המופיע בה, וכי עלי האחריות למנוע מכל גורם שאינו מורשה מלצפות במידע זה

15. לאור האמור לעיל בפסקאות 1 עד 14, אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד 'טיפול-לי' ו/או נגד מטפליה ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע בשירותים המקוונים כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית ו/או כתוצאה מצפייה במידע ללא מתן היתר מפורש לכך, לרבות צפייה במידע על-ידי בני משפחה.

16. ידוע לי, כי ככל שקיימים בידי נתונים נוספים על הנתונים המופיעים במערכת טיפול-לי ו/או ככל שאגלה טעויות במידע המתייחס אלי המופיע במערכת השירותים המקוונים, חלה עלי האחריות ליידע את הגורמים הרלבנטיים בטיפול-ליעל מנת שהמידע במערכת הנוגע אלי יהיה מלא שלם ומדויק ככל הניתן.

17. מובן לי ומוסכם עלי, כי השימוש בשירותים המקוונים ובהמלצות המופיעות באיזו מבין הפלטפורמות השונות של טיפול-לי אינו מהווה תחליף לפניה לגורמים המטפלים, לרבות רופאים המטפלים בי, לשם קבלת אנמנזה, יעוץ והכוונה לפי הצורך הרפואי. אני מאשר/ת, כי לא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מטיפול-לי ו/או ממטפליה ו/או ממי מטעמה בגין שימוש שאעשה אני או שיעשה מישהו מטעמי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים של טיפול-לי.

18. ידוע לי, כי מטבעם השירותים המקוונים תלויים בשירותי תקשורת ואחרים המסופקים למכבי ו/או לי על-ידי צדדים שלישיים (כגון: שרתי אינטרנט חיצוניים, ספקיות תשתיות אינטרנט, חברות סלולאר וכיו"ב), וכי יתכן שיחולו עיכובים בהופעת מידע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מסיבות התלויות בצדדים שלישיים כאמור. אני מצהיר/ה ומאשר/ת, כי טיפול-לי לא תהא אחראית כלפי בכל הקשור בעיכובים כאמור, וכי אין ולי ולא תהיה לי ואני מוותר/ת בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה כנגד טיפול-לי בקשר עם עיכובים כאמור.

19. עוד ידוע לי, כי השירותים המקוונים אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי.

20. מוסכם עלי, כי מלוא זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בעיצוב הפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באיזו מהן - הינן של טיפול-לי בלבד. ידוע לי, כי חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של טיפול-לי.

21. אני מאשר/ת ומצהיר/ה, כי ידוע לי שאין לעשות כל שימוש בסימני מסחר המופיעים ו/או העשויים להופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים, לרבות סימני המסחר של טיפול-לי השייכים לה ולה בלבד.

22. ידוע לי, כי כל פעולה המתבססת על מידע המופיע בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מחייבת את אישור הרופא/ה המטפל/ת, וכי טיפול-לי לא תישא באחריות לכל פעולה אשר תתבצע שלא בהתייעצות עם הרופא/ה המטפל/ת / קופת החולים ובאישורם.

השאירו פרטים